Program - Poradnia Zgierska 18A

Pacjentami Poradni Centrum Odwykowego są osoby z problemami alkoholowymi, narkotykowymi, hazardu oraz nadużywające leków. Program terapeutyczny podzielony jest na trzy części:

 • Wstępny etap terapii
 • Intensywny etap terapii
 • Pogłębiony etap terapii

WSTĘPNY ETAP TERAPII

Na tym etapie odbywa się pierwszy kontakt pacjenta z placówką. Pacjenci na pierwszą wizytę jak również na następne umawiani są przez pracowników sekretariatu medycznego. Przed spotkaniem z terapeutą w sekretariacie medycznym zakładana jest historia choroby.

Do celów i zadań pierwszego etapu terapii należą w szczególności:

 • nawiązanie kontaktu z pacjentem,
 • diagnoza uzależnienia od alkoholu,
 • ukazanie korzyści jakie może przynieść terapia,
 • rozpoznanie problemów życiowych pacjenta i powiązanie ich z piciem,
 • wzbudzenie motywacji do zmiany i leczenia,
 • informacja o metodach i warunkach leczenia,
 • plan utrzymania abstynencji do następnego spotkania,
 • zawarcie kontraktu na udział w programie.

W pierwszym etapie terapii, w ciągu trzech pierwszych sesji indywidualnych pacjent ma wykonaną przez terapeutów diagnozę nozologiczną. Następnie każdy przechodzi obowiązkową wizytę lekarską, po której ma wpisaną do historii choroby diagnozę według klasyfikacji ICD-10. Kontrakt terapeutyczny, który jest zawierany z pacjentem na tym etapie obowiązuje przez cały okres pobytu pacjenta w Centrum Odwykowym. Po pierwszej sesji indywidualnej pacjent jest kierowany do grupy wstępnej. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie godziny, łącznie osiem spotkań. Tematy grupy wstępnej to:

 • alkoholizm chorobą pierwotną, postępującą, chroniczną i śmiertelną,
 • skuteczne odmawianie picia,
 • program dwudziestu czterech godzin,
 • program HALT,
 • objawy uzależnienia od alkoholu,
 • radzenie sobie z myślami o piciu,
 • decyzje pozornie nieistotne,
 • głód alkoholowy,

Dzięki tematom grupy wstępnej pacjenci otrzymują podstawowe  wiadomości o uzależnieniu jak również narzędzia do wspierania wczesnej abstynencji. Praca w obszarze powyższych tematów pozwala rozpoznać uczestnikom grupy własne uzależnienie, rozpocząć budowanie tożsamości alkoholowej jak również podejmować decyzje o wycofywaniu się z sytuacji wysokiego ryzyka.

Grupa wstępna jak również kolejne grupy funkcjonujące w ramach programu Poradni Centrum Odwykowego mają charakter rotacyjny.

Pacjenci we wstępnej fazie terapii odbywają minimum jedną indywidualną sesję terapeutyczną w tygodniu.

FAZA INTENSYWNEJ TERAPII

Po ukończeniu grupy wstępnej pacjenci przechodzą do fazy intensywnej terapii, na którą składają się dwie grupy: grupa identyfikacji i grupa destrukcji.

Do celów i zadań drugiego etapu terapii należą:

 • zrozumienie przez pacjenta na czym polega uzależnienie i rozpoznanie jego objawów u siebie,
 • nauczenie się konstruktywnego radzenia sobie ze stanami napięcia emocjonalnego,
 • zmiany w trybie życia, które sprzyjają utrzymaniu abstynencji i leczeniu się,
 • zaakceptowanie zasad terapii i uznanie konieczności jej kontynuowania,
 • rozpoznawanie głodu alkoholowego,
 • uznanie własnej bezsilności wobec alkoholu,
 • zaakceptowanie utraty kontroli wobec alkoholu,
 • nabywanie tożsamości alkoholowej,
 • rozpoznanie strat spowodowanych nadużywaniem alkoholu,
 • rozbrajanie mechanizmów uzależnienia.

Celem grupy identyfikacji jest pełne utożsamienie się pacjentów z objawami uzależnienia. Na program tej grupy składa się szesnaście trzygodzinnych spotkań. Zajęcia grupy odbywają się dwa razy w tygodniu. Każdy z pacjentów kończąc zajęcia grupy ma do wykonania pracę pisemną. Tematami zawartymi w programie grupy są:

 • alkoholizm jako choroba,
 • fazy uzależnienia,
 • objawy uzależnienia,
 • głód alkoholowy,
 • utrata kontroli,
 • zmiana tolerancji,
 • objawy abstynencyjne,
 • koncentracja życia wokół picia,
 • picie pomimo szkód,
 • bezsilność,
 • próby kontrolowania picia,
 • emocje,
 • tożsamość alkoholowa,
 • zmiana,
 • informacja zwrotna.

Po ukończeniu grupy identyfikacji pacjenci przechodzą do grupy destrukcji. Celem  grupy jest sporządzenie listy wszystkich zachowań destrukcyjnych oraz szkód wynikłych z nadużywania alkoholu w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej. Grupa destrukcji trwa trzy miesiące. W tym czasie każdy z pacjentów ma do wykonania około siedmiu prac pisemnych. Przykładowe tematy prac pisemnych to:

 • koncentracja życia wokół picia,
 • próby kontrolowania picia,
 • urwane filmy,
 • wpływ alkoholu na stan zdrowia i samopoczucia,
 • konsekwencje picia dla sfery zawodowej,
 • wpływ picia na życie rodzinne,
 • najboleśniejsze konsekwencje picia.
 • wpływ alkoholu na życie duchowe

W grupie  obowiązuje indywidualizacja prac, to znaczy, że każdy z pacjentów otrzymuje do wykonania zadania z obszarów, w których miał największe straty.  Sesje indywidualne na tym etapie terapii odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

W okresie intensywnej fazy terapii każdy z pacjentów ma robioną przez swojego terapeutę indywidualnego diagnozę problemową. Diagnoza problemowa ma posłużyć do wyselekcjonowania problemów poszczególnych pacjentów i skonstruowania dla nich osobistych planów terapii, które realizować będą w kolejnej fazie programu. Diagnoza wykonywana jest na standardowych drukach będących integralną częścią historii choroby. Obejmuje następujące obszary:

 • brak zdolności do rozpoznawania i uznawania własnego uzależnienia,
 • uszkodzenia życia emocjonalnego i duchowego,
 • brak zdolności do rozumienia siebie i innych oraz konstruktywnej wizji życia,
 • zaburzenia kontaktów z otoczeniem społecznym,
 • dezorganizacja własnego Ja oraz brak oparcia w sobie.

Kończąc fazę intensywnej terapii pacjenci powinni być w pełni świadomi destrukcyjnego wpływu alkoholu na ich życie. Praca w obszarze tematów z tej fazy pozwala zaakceptować utratę kontroli oraz własną bezsilność wobec alkoholu, a także zbudować tożsamość alkoholową. To wszystko pozwala na przejście pacjenta do pracy w pogłębionej fazie terapii.

FAZA POGŁĘBIONEJ TERAPII

Ukończenie Grupy destrukcji skutkuje przejściem pacjenta do pogłębionej fazy terapii na którą składają się dwie grupy: grupa osobistych planów terapii oraz grupa zapobiegania nawrotom picia.

Do celów i zadań trzeciego etapu terapii należą w szczególności:

 • rozwijanie umiejętności intrapersonalnych a w tym: rozumienie siebie i innych ludzi, umiejętność rozwiązywania konfliktów, wyrażanie myśli i uczuć,
 • rozwijanie umiejętności interpersonalnych takich jak umiejętność samoregulacji i samokontroli, radzenie sobie ze stresem, umiejętność podejmowania decyzji, rozumienie własnych zachowań,
 • rozwiązywanie problemów osobistych,
 • budowanie pozytywnej wizji własnego życia,
 • rozwój osobisty i realizacja wartości,
 • uczenie umiejętności potrzebnych do trzeźwego życia,
 • umiejętność zapobiegania nawrotom.

Do grupy osobistych planów terapii pacjenci wchodzą po dokonaniu diagnozy problemowej i skonstruowaniu przez indywidualnych terapeutów zbioru konkretnych zadań, które pacjent będzie realizował w wyznaczonej kolejności oraz ustalonych terminach. Diagnoza problemowa, która poprzedza rozpisanie dla poszczególnych pacjentów ich zadań  uwzględnia różnice indywidualne w zakresie:

 • sytuacji osobistej pacjenta,
 • indywidualnych cech osobistych,
 • specyfiki funkcjonowania mechanizmów uzależnienia,
 • problemów osobistych.

Terapia pacjenta w opisanej grupie trwa cztery miesiące. Grupa ma spotkania dwa razy w tygodniu po trzy godziny. Po ukończeniu powyższej grupy pacjenci przechodzą do ostatniej fazy regularnych zajęć terapeutycznych oferowanych przez poradnię. Jest nią grupa zapobiegania nawrotom picia. Wśród tematów poruszanych w ramach  grupy są:

 • rola uzależnień zastępczych,
 • rola zachowań kompulsywnych,
 • równowaga,
 • zmiana,
 • zwiększanie ilości przyjemnych zajęć,
 • stres,
 • złość,
 • zespół nawrotu choroby,
 • sygnały ostrzegawcze nawrotu choroby.

Grupa zapobiegania nawrotom picia trwa cztery miesiące, a jej spotkania odbywają się raz w tygodniu. Zajęcia kończą się sporządzeniem przez każdego z pacjentów listy swoich sygnałów ostrzegawczych oraz ich opisaniem i sporządzeniem planu zapobiegania.

Celem grupy zapobiegania nawrotom picia jest:

 • Rozpoznawanie procesu nawrotu
 • Zatrzymywanie nawrotu
 • Uczenie się umiejętności zapobiegania nawrotom

Dzięki ukończeniu fazy pogłębionej terapii pacjenci powinni mieć zbudowany własny system wsparcia społecznego, dobry kontakt z własnymi emocjami jak również umiejętność ich przeżywania a nie odreagowywania. Następnym z oczekiwanych rezultatów jest konstruktywna wizja własnego życia, realizacja celi życiowych i wyznawanych wartości. Również umiejętność rozwiązywania problemów życiowych i osobistych. Kolejnym z oczekiwanych rezultatów jest zwiększenie poczucia własnej wartości i samoakceptacji.

Faza pogłębionej terapii kończy standardowy program terapeutyczny placówki. W programie ponadstandardowym  poradnia oferuje zajęcia w formie maratonów weekendowych w następujących obszarach:

 • trening konstruktywnych zachowań,
 • duchowość,
 • stres,
 • poczucie własnej wartości,
 • złość.

Ważnym elementem rozwiązującym kontrakt z poradnią i kończącym proces terapeutyczny jest kierowanie pacjentów do odpowiednich specjalistycznych ośrodków. W szczególności dotyczy to pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi i nerwicowymi, a także syndromem DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików) jak również współuzależnienia.

SPZOZ Centrum Odwykowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 22 870 03 77
sekretariat@centrumodwykowe.waw.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony