Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 i 2024 - ogłoszenie o konkursie

Centrum Odwykowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych, do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 i 2024.

Przedmiotem konkursu jest usługa badania przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Centrum Odwykowego SP ZOZ za rok obrotowy 2023 i 2024 oraz sporządzenie pisemnych opinii wraz z raportami o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Centrum Odwykowego SP ZOZ, przy następujących założeniach:

 1. Sporządzenie przez biegłego rewidenta sprawozdania z przebiegu badania sprawozdania w postaci papierowej oraz elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta, w którym ujęte zostaną istotne zagadnienia, wynikające ze specyfiki działalności leczniczej centrum Odwykowego SP ZOZ.
 2. Informacja na temat nadwykonań z uwzględnieniem ich wpływu na poziom przychodów ze sprzedaży oraz odpisów aktualizujących.
 3. Analiza rezerw (ze szczególnym uwzględnieniem spraw sądowych) i odpisów aktualizujących aktywa obrotowe.
 4. Analiza (specyfikacja) kosztów usług obcych, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości i ilości zawartych kontraktów z personelem medycznym.
 5. Struktura przychodów ze sprzedaży.
 6. Specyfikacja przychodów i kosztów pozostałej działalności operacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu dotacji na realizację programów polityki zdrowotnej i rozliczenia dotacji odpowiadającej równowartości amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji na zadania inwestycyjne lub remontowe.
 7. Charakterystyka pozycji lub grupy pozycji sprawozdania finansowego, jeżeli zdaniem biegłego rewidenta wymagają one omówienia.
 8. Przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki, ze wskazaniem na zjawiska, które w porównaniu z poprzednimi okresami sprawozdawczymi w istotny sposób wpływają negatywnie na tę sytuację, a zwłaszcza zagrażają kontynuowaniu działalności przez jednostkę.
 9. Opis kwestii inwentaryzacji, okresów jej przeprowadzania, poprawności, rozliczeń ewentualnych stwierdzonych różnic.
 10. Analiza ewidencji gruntów oddanych Centrum Odwykowemu do nieodpłatnego użytkowania bądź korzystania, zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości w Urzędzie m. st. Warszawa.
 11. Zbadania czy Centrum Odwykowe SP ZOZ posiada prawidłowo opracowaną dokumentację opisującą przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, o której mowa w art. 10 ustawy o rachunkowości.
 12. Przeprowadzenia badania przy użyciu jednolitych metod i technik.
 13. Objęcia badaniem wszystkich istotnych obszarów działalności Centrum Odwykowego SP ZOZ.
 14. Objęcia badaniem pakietu konsolidacyjnego sporządzonego przez Centrum Odwykowe oraz współpracy z audytorem badającym bilans skonsolidowany m. st. Warszawy, zgodnie z wytycznymi Skarbnika m.st. Warszawy.

Szczególowe infomacje zawarte są w załącznikach.

 Załączniki:

pdfOGŁOSZENIE O KONKURSIE I SPECYFIKACJA KONKURSU OFERT307.64 KB

docxFORMULARZ OFERTOWY21.91 KB

docxWZÓR UMOWY45.7 KB

SPZOZ Centrum Odwykowe

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 22 870 03 77
sekretariat@centrumodwykowe.waw.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony